212-272-1775

W pierwszym tygodniu ferii grupa młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Dębowej Łące uczestniczyła w programie „Na własne konto”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

ambulatio
Pożyczki i poręczenia z funduszu JEREMIE dla przedsiębiorców

.

więcej...
Dowody wydane w 2002 r. tracą ważność!

Wójt Gminy Dębowa Łąka przypomina, że w roku 2012 tracą ważność dowody osobiste wydane osobom dorosłym w 2002 r. oraz wydane osobom niepełnoletnim w 2007 r.

więcej...
(630) 936-4510

W okresie wakacji 2012 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1216 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

więcej...
Wybór najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowa Łąka

Array

więcej...
(586) 894-2075
3867546941
więcej...
(602) 478-0576
(207) 957-1032
więcej...
W Dębowej Łące na basenie strażackim wszyscy chętni korzystać mogą z lodowiska
833-499-4689
więcej...
(212) 594-8165

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy składamy o miesiąc wcześniej t. w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

więcej...
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące po raz drugi bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”
785-244-8241
więcej...
(603) 891-9833
813-763-5731
więcej...
Poprawia się estetyka centrum miejscowości Dębowa Łąka

Rozpoczęte w 2010 r. zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowa Łąka" dobiega końca.

Aktualnie w ramach zadania inwestycyjnego położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na drogach powiatowych w centrum Dębowej Łąki na łącznej długości ok. 1 km. Instalowane są duże tłocznie sieciowe oraz wykonuje się ostatni etap prac.

więcej...
3025299848

 

W sobotę 27 sierpnia odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto o godzinie 1500 Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jerzego w Niedźwiedziu, podczas której rolnicy z terenu naszej gminy wspólnie dziękowali Bogu za tegoroczne zbiory.

więcej...
Tanagridae

28 maja na placu przy parku w Dębowej Łące odbył się Festyn Rodzinny. Impreza była okazją dla mieszkańców do przyjemnego spędzenia czasu w rodzinnym gronie przy występach młodych artystów i wielu innych atrakcjach.

więcej...
712-305-7827

Z funduszy unijnych Gmina Dębowa Łąka sfinansowała roboty budowlane których przedmiotem była przebudowa drogi gminnej Kurkocin - Wielkie Pułkowo, oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 2,93km o szerokości nawierzchni 4,5m.

 

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 marca 2011r., a już w dniu 12 maja zakończyła prace budowlane. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniosła 885.845,77zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 901365,35zł. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 wyniosło  450682,67zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wykonana droga o nawierzchni mineralno - asfaltowej posiada 2930m długości i 4,5m szerokości.

w dniu 16 marca 2011r., a już w dniu 12 maja zakończyła prace budowlane. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniosła 885.845,77zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 901365,35zł. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 wyniosło  450682,67zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wykonana droga o nawierzchni mineralno - asfaltowej posiada 2930m długości i 4,5m szerokości.
więcej...
Obchody Dnia Kobiet w Gminie Dębowa Łąka

 

 

W dniu 8 marca kobiety z terenu Gminy przygotowały w swoich sołectwach uroczyste obchody Dnia Kobiet. W miłej i sympatycznej atmosferze Panie wspólnie się bawiły i wspominały dawne czasy. Na stołach nie mogło zabraknąć znakomitych przysmaków przygotowanych przez mieszkanki wsi. W Kurkocinie zabawę umiliły występy dzieci z Gimnazjum w Dębowej Łące.

8025227479
9789256869

Na przygotowany projekt „Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Dębowa Łąka poprzez termomodernizację Szkół Podstawowych w miejscowościach Łobdowo i Wielkie Radowiska ” Gmina Dębowa Łąka uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 680.617,61 zł

727-366-2026
8145490084

Na złożony w kwietniu projekt „Internet szansą na lepszą przyszłość – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 389.134,25 zł. Projekt zakłada nieodpłatną pomoc najuboższym rodzinom z terenu Gminy, polegającą na dostarczeniu do ich domów komputerów wraz z Internetem. Beneficjenci skorzystają również z bezpłatnego kursu z zakresu obsługi komputera.

więcej...
6502333904

Dofinansowanie w wysokości 499.919,31zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa - drogi gminne na obszarach wiejskich Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej , warstwa wiążąca o grubości 5 cm oraz powierzchniowe utrwalenie grypsami. Nawierzchnia asfaltowa zostanie nałożona na warstwę tłucznia o śr. grubości 7 cm.

więcej...
III miejsce w drugiej edycji Konkursu

na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych dla gminy Dębowa Łąka. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i efektywnych projektów w zakresie infrastruktury technicznej oraz społecznej. Nasz projekt pn. "Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Niedźwiedź", wyróżnił się funkcjonalnością oraz dużym wpływem na rozwój obszarów wiejskich.

więcej...