6149189405           970-218-0609           (563) 655-0339 ·Î±×ÀΠ         È¸¿ø°¡ÀÔ           endophytous           ¿î¼¼           Áñ°Üã±â Ãß°¡
9783864728
        ·Î¶Ç´ç÷¹øÈ£ (Ãß÷ÀÏÀÚ : 2018³â 11¿ù 17ÀÏ)
 ±¹³»¿¡¼­ °¡Àå ½Å¼ÓÇÑ ·Î¶ÇÁ¤º¸ Á¦°ø
ÀÌÀüȸÂ÷ ù¹ø°¹øÈ£ : 12 µÎ¹ø°¹øÈ£ : 18 ¼¼¹ø°¹øÈ£ : 30 ³×¹ø°¹øÈ£ : 39 ´Ù¼¸¹ø°¹øÈ£ : 41 ¿©¼¸¹ø°¹øÈ£ : 42 + º¸³Ê½º¹øÈ£ : 19 ´ÙÀ½È¸Â÷
1µî ´ç÷ÀÚ : 8¸í 1µî ´ç÷±Ý : 2,356,317,282¿ø
°ø³ª¿Â¼ø¼­
 • 42
 • 41
 • 30
 • 12
 • 18
 • 39
 • 19
¸ðÀÇÃß÷¹øÈ£
 • 45
 • 29
 • 44
 • 03
 • 24
 • 39
 • 12
834ȸ Ãß÷ÀϱîÁö ³²Àº½Ã°£ : 0ÀÏ 00½Ã°£ 00ºÐ 00ÃÊ
SBS Ãß÷¹æ¼Û
·Î¶ÇÇ÷¹ÀÌ ¹èÃâ³»¿ª
·Î¶Ç 1µî ÃÑ 225 ȸ ¹èÃâ
1µî ¹èÃâ ´ç÷ ÃÑ¾× : 520,918,597,985¿ø
·Î¶Ç 2µî ÃÑ 1,182 ȸ ¹èÃâ
2µî ¹èÃâ ´ç÷ ÃÑ¾× : 67,257,091,210¿ø
3µî ÃÑ 38,966 ȸ ¹èÃâ
3µî ¹èÃâ ´ç÷ ÃÑ¾× : 56,453,941,118¿ø
È­Á¦ÀÇ ¿µ»ó
¹«ÅëÀå ÀÔ±Ý
 • ±¹¹ÎÀºÇà
 • 768701-01-308653
 • ½ÅÇÑÀºÇà
 • 100-026-058873
 • ³ó        Çù
 • 302-0496-917791
818-835-9189
¾È ³»
º» ¼­ºñ½º´Â ·Î±×ÀÎÀÌ
ÇÊ¿äÇÑ ¼­ºñ½ºÀ̹ǷÎ,
·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÌ¿ëÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
9085537176
°í°´ ¼¾ÅÍ
1666 - 6645
ÆòÀÏ : 09:00 ~ 18:00 (Á¡½É12½Ã~1½Ã Á¦¿Ü)
ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏ °í°´¼¾ÅÍ ÈÞ¹«
 
·Î¶ÇÇ÷¹ÀÌ ¼ºÀûÇ¥ / ´ç÷ÀÚ¸®½ºÆ®
  ·Î¶ÇÇ÷¹ÀÌ 833ȸ ¼ºÀûÇ¥
µî¼ö        ´ç÷Á¶ÇÕ¼ö      ´ç÷±Ý
1µî 0Á¶ÇÕ (0¿ø)   
2µî 1Á¶ÇÕ (59,278,423¿ø)   
3µî 33Á¶ÇÕ (53,304,867¿ø)   
4µî 3,183Á¶ÇÕ (159,150,000¿ø)   
5µî 67,771Á¶ÇÕ (338,855,000¿ø)   
  ·Î¶ÇÇ÷¹ÀÌ 833ȸ ´ç÷ÀÚ ¸®½ºÆ®
µî¼ö             ´ç÷±Ý ¾ÆÀ̵ð
2µî 59,278,423¿ø    zldakdl**
3µî 1,615,299¿ø    yyh5021**
3µî 1,615,299¿ø    0109711**
3µî 1,615,299¿ø    0105315**
3µî 1,615,299¿ø    0107143**
3µî 1,615,299¿ø    b010659**
3µî 1,615,299¿ø    0104385**
3µî 1,615,299¿ø    0109333**
3µî 1,615,299¿ø    n151274**
3µî 1,615,299¿ø    0108356**
3µî 1,615,299¿ø    0106889**
3µî 1,615,299¿ø    0109145**
3µî 1,615,299¿ø    n147529**
3µî 1,615,299¿ø    0107132**
3µî 1,615,299¿ø    a010327**
3µî 1,615,299¿ø    0102281**
3µî 1,615,299¿ø    0103777**
3µî 1,615,299¿ø    0106702**
3µî 1,615,299¿ø    asda479**
3µî 1,615,299¿ø    jms0706**
3µî 1,615,299¿ø    ywk35**
3µî 1,615,299¿ø    kea321**
3µî 1,615,299¿ø    vioethu**
3µî 1,615,299¿ø    acaci11**
3µî 1,615,299¿ø    lwc0074**
3µî 1,615,299¿ø    lee5354**
3µî 1,615,299¿ø    happy12**
3µî 1,615,299¿ø    tkqkfka**
3µî 1,615,299¿ø    sarangz**
3µî 1,615,299¿ø    sms1144**
3µî 1,615,299¿ø    jang681**
3µî 1,615,299¿ø    rmffotm**
3µî 1,615,299¿ø    rhs2493**
3µî 1,615,299¿ø    sinblue**
·Î¶Ç833ȸ ´ç÷¹øÈ£ ºÐ¼®
Ä¿¹Â´ÏƼ
°ñµåȸ¿ø °£Æí°¡ÀÔ
X
X
X
X
¼ö»ó³»¿ª
360-924-3423
225